Generalforsamling 2017

Generalforsamling Lindbjerg Vandværk torsdag d. 09.03.2017

Referat kan hentes her


DAGSORDEN:
1. Valg af stemmeteellere, referent og dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år (indevrerende) forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag:
Der er indkommet 2 forslag fra Poul Flak.
Se Vedhaeftede bilag .
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Se vedhreftede orientering
Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Pa valg er:
Mikkel Andersen Rosendahl
7. Valg at regnskabskontrollant og suppleant.
Pa valg er:
Henrik Larsen
Valg af suppleant til regnskabskontrollant.
Pa valg er.
Steen Majgaard - ensker ikke genvalg.
8. Eventuelt.


Ad.1
Jens Ole Hededal bed velkommen og takkede for frernrnede. Som stemmetrellere blev Henrik
Larsen og Kai Blumensaat valgt. Referent blev Gitte Deleuran og som dirigent blev advokat Birgitte
Rolighed valgt og takkede for valget. Dirigenten bekrreftede at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt og gennemgik herefter dagsordenen. Herefter blev 4 fuldmagter afleveret og godkendt,
hvilket beted at der i alt var 21 stemmeberettigede inkl. de 4 fuldmagter tilstede.


Ad. 2:
Jens Ole Hededal gennemgik årsberetninqen fra den tidligere bestyrelse samt oversigt over vigtige
datoer for 2016. Vedlagt som bilag.
• Poul Flak havde kommentarer til beretningen. Disse blev af dirigenten henlagt til punktet
evt.
Jens Ole takkede den tidligere bestyrelse og andre frivillige for arbejdet i 2016 og
generalforsamlingen godkendte beretningen.


Ad.3
Det reviderede regnskab blev gennemgået af Mikkel Andersen Rosendahl og herefter godkendt af
generalforsamlingen.


Ad4:
Budget for 2017 blev fremlagt af Mikkel Rosendahl. Efter gennemgang af spørgsmål blev budgettet
godkendt af generalforsamlingen


Ad5:
Behandling af indkomne forslag fra Poul Flak, vedr. forslag til vedtregtsa:mdringer. Dirigenten
gjorde opmeerksorn pá, at rendringerne kun kunne g0res gyldigt ved opnåelse af 2/3 stemmeflertal.
Forslag 1 var afskaffelse af fuldmagter. Forslaget faldt, da der ikke kunne
opnás stemmeflertal. Resultat var 10 for og 11 irnod.
Forslag 2 blev trukket tilbage af Poul Flak, da der var tivivl om meningen
med forslaget.


Ad6:
Valg til bestyrelsen:
• Jens Ole Hededahl, val gt for 1 år
• Freddi Jensen, valgt for 2 år
• Mikkel Andersen Rosendahl, valgt for 3 år.
• Steen Pallesen blev valgt som suppleant


Ad7:
Valg af regnskabskontrollant ( Lone Beider er ikke pa valg ).
• Jacob Hald
Valg af suppleant til regnskabskontrollant.
• I ngen valgt


Ad8:
Eventuelt:
• Poul Flak: Jens Ole Hededal har rettet henvendelse til " Danske Vandveerker" og Poul Flak
ensker svar pá, hvad henvendelsen gik pá.
• Jens Ole Hededal: Blot en foresperqsel pá en skabelon til en fuldmagt.
• Kai Blumensaat: Kunne man foreslà at scelge vandvcerket.
• Dirigenten: Deter en mulighed, men kreever stemmeflertal.
• Freddi Jensen: Beder alle begrave stridsøksen og komme videre.
• Dirigenten: gør opmærksom på at stridigheder betyder meget for omrádet og også
huspriserne.
• Thomas Kristensen: Den tidligere bestyrelse i vandvoerket mener at de har gjort hvad der
var for byens bedste og ønsker at fa stoppet diskussionen og komme videre.
• Gitte Deleuran: Mener at langt fiere administrative opgaver ber overqá til
vandvcerksadministrationen, som i forvejen varetager regnskab mv.
• Thomas Kristensen: Beder den nye bestyrelse om at fa flyttet vandveerkets mail fra Bent
Mathiesens pc som noget af det ferste.
• Kaj Blumensaat: Kan de to ure hos hhv. Jens Ole og Allan erstattes af elektroniske
ure i stedet?
• Dirigenten: Det bedes den nye bestyrelse undersøge
• Jacob Hald: Hvilken betydning vil det have for byens vandvoerk, hvis Allan
Andreasen og Jens Ole Hededal, som bruger en del vand til deres dyr mv., stopper
med at kebe vand fra vandvcerket?
• Poul Flak: ca. 500 kr. ärligt.
• Jacob Hald: Der er en stor sum penge opsparet i vandvoerket pt. Der ber tages en
beslutning om hvornár der er "sparet nok op".


Generalforsamlingen afsluttet kl. 21.50.
Referatet er godkendt (dato og underskrift):


Som dirigent: 
Birgitte Rolighed


Som Referent:
Gitte Deleuran

 

Udskriv Email

© Lindbjerg Vandværk | SKOVVEJ 2 | 8930 Randers NØ | +45 3134 9151 · Mail

Kontakt (it)