Lidt historie om vandværket

Nedenstående er skrevet af efter forhandlings protokol med store bogstaver og hvad man ellers brugte dengang.


Love For Interessentskabet ”Lindbjerg Vandværk”

§ 1.
Selskabet er et Interessentskab, og dets Navn er ”Lindbjerg Vandværk”. Selskabets Hjemsted er Lindbjerg pr. Randers.

§ 2.
Selskabets Formål er paa billigst mulig Maade at levere det fornødne Vand til Interessenterne eller andre Forbrugere.

§ 3.
Ønsker nogen senere at indtræde som Interessent, vil dette kunne ske ved at underskrive Lovene, idet Bestyrelsen i hvert enkelt Tilfælde afgør, hvorvidt der af Hensyn til Anlægsudgifter skal betales Indskud. Dette Indskud fastsættes i hvert Tilfælde af Bestyrelsen.

§ 4.
Boringer, Pumpestation samt Hovedledninger inklusive Stophaner, der afsættes 1 m inde paa hver Interessents Ejendom, tilhører Interessentskabet og drives og vedligeholdes af dette paa Bestyrelsens Foranledning. – Ingen Interessent eller bruger maa foretage Ændringer, Tilslutninger eller Rettelser ved det forannævnte Anlæg.

Skulle der opstaa Fejl ved Anlægget, skal dette uopholdelig meldes til Bestyrelsen, der foretager det fornødne.

§ 5.
Selskabets Funktionærer, eller hvem Bestyrelsen maatte befuldmægtige hertil, har til enhver Tid imod behørig Legitimation fri Adgang til Huse og Gaarde, naar Tilsyn med det til Anlægget hørende Ledningsnet og andre Genstande nødvendiggør dette.

§ 6.
Den til Interessentskabets Formaal nødvendige Kapital Skaffes til Veje ved et eller flere Laan, for hvilke samtlige Interessenter hæfter solidarisk, - en for alle og alle for en. – Indbyrdes hæfter de i forhold til installerede Haner. – Som yderligere Sikkerhed gives Panteret i Anlægget. – Opnaas kommunal Garanti for Optagelse af overnævnte Laan, gælder for Selskabets Anlæg og drift Følgende Grundregel.

Selskabet er en selvejende Institution indenfor Kommunen, og denne maa ikke lide noget Tab ved Anlæg og Drift, ej heller deraf nyde direkte økonomiske Fordele. – Denne Paragraf kan ikke forandres ved nogen Generalforsamlingsbeslutning, medmindre de Forpligtelser, der indgaas i Henhold til denne Paragraf er fyldestgjort.

§ 7.
Anlægget (Grund, Bygninger, Maskiner, Apparater, Ledninger, m.v.) tilhører Interessenterne, og enhver Interessent har Andel i Ejendomsretten til Anlægget og dettes eventuelle Overskud og Reservefond i Forhold til det Beløb, vedkommende i den forløbne Aarrække har indbetalt i Afgift.

§ 8.
Selskabet stiftes paa 30 Aar, og ingen kan udtræde af selskabet før udløbet af dette Aaremaal, jvnfr. dog Bestemmelsen i § 11. – Dersom nogen efter 30 Aars Forløb ønsker at udtræde af selskabet, udbetales der ham Halvdelen af det Beløb, han ejer i Anlægget efter Vurdering af uvildige og sagkyndige Mænd. – Grundlaget for Vurderingen skal være Selskabets Aktiver, naar Anlægget er ude af drift. – Skulde saa mange ønske at udtræde, at 1/10 af Selskabets Indtægter skønnes at gaa tabt derved, kan de øvrige Interessenter forlange hele Anlægget realiseret ved Auktion eller paa anden maade.

§ 9.
De til Anlægget nødvendige aarlige Udgifter, Driftsudgifter, Lønninger, Vedligeholdelser m. v. samt Forrentning og Afskrivning bæres af Forbrugerne ved faste Afgifter nemlig: 3 Kr. pr. maaned af 1 Hane, 80 Øre pr. Maaned af 2 Hane, samt ligeledes 80 Øre pr. Maaned for WC og også samme Pris for Badeværelse. – De efterfølgende Haner betales med 50 Øre pr. Maaned. – Endvidere en Afstandstakst paa indtil 3 Kr. pr. løbende 100 m fra Bygrænsen. – Resten af Udgifterne udlignes paa Ejendomsskyld.
Prisen paa Vand leveret til Ikke Interessenter, større industrielle Virksomheder o. lign. bestemmes til enhver Tid og i hvert Tilfælde af Bestyrelsen.

§ 10.
Betalingen af Selskabets Tilgodehavende sker maanedsvis. – Betaler en Forbruger ikke til Tiden, maa han selv senest 14 Dage efter indbetale sin skyld til Kassereren. – I modsat Fald skal Bestyrelsen lukke for Vandet og gøre sit Krav gældende ad retslig vej, skadesløst for Selskabet. Genoplukning betales med 2 Kroner.

§ 11.
Dør en Interessent, overgaar hans Rettigheder og Forpligtelser til hans retmæssige Arvinger. Ved Ejendomssalg skal Sælgeren drage Omsorg for, at hans Rettigheder og Forpligtelser overfor Selskabet med Bestyrelsens Sanktion overdrages Køberen, eller affinde sig med Selskabet. – Denne § kan ikke ændres ved nogen Generalforsamlings beslutning, medmindre de Forpligtelser, der er indgaaet i Henhold til denne § er fyldestgjort.

§ 12.
Selskabet er efter bedste Evne forpligtet til at opretholde en uforstyrret Drift, saaledes at Interessenterne indenfor deres Ejendomme til alle Formaal kan bruge Vandet uindskrænket, men paatager sig intet Ansvar for eventuelle Afbrydelser. – Selskabet har Ret til at lukke for en Forbruger.

  1. saafremt denne ikke holder sin Installation i Orden.
  2. I Tilfælde af misbrug eller unødigt spild af Vand.

§ 13.
Ved Salg af Byggegrund eller Deling af bestaaende Ejendom er den fraskilte Del at betragte som en ny Ejendom.

§ 14.
Installationerne af indtil 9 Haner bekostes af Interessentskabet. – Senere Udvidelser maa kun udføres af den af Selskabets dertil autoriserede Haandværker.

§ 15.
Bestyrelsen kan fritage en Interessent eller Forbruger for at svare Afgift af Haner i Lejligheder, der staar tomme.

§ 16.
Paa den stiftende Generalforsamling vælges en Anlægsbestyrelse, der fungerer, indtil Anlægget er færdigt og taget i brug. – Denne Bestyrelse skal bestaa af 3 Medlemmer. Paa den første ordinære Generalforsamling, efter at Anlægget er fuldt færdigt, vælges en Bestyrelse bestaaende af 3 Medlemmer Bestyrelsvalg finder Sted hvert Aar. Første Aar afgaar 2 Medlemmer efter Tur.

Bestyrelsen Vælger selv sin Formand. – Bestyrelsen varetager Selskabets Anliggender, herunder Afslutning af Kontrakter med Entreprenører om Anlæggets Udbygning og i anden Anledning, og Selskabet er bunden til Bestyrelsens Handlinger, og dets Medlemmer er solidarisk ansvarlige for alle Selskabets Forpligtelser. Bestyrelsen er berettiget til at pantsætte Selskabets faste Ejendomme og Øvrige Ejendele, samt til at forpligte Interessentskabet ved Optagelse af Laan i Pengeinstitutter eller andetsteds.

§ 17.
Bestyrelsen har Tilsyn med den daglige Drift og leder denne, eventuelt ved Antagelse af den fornødne tekniske og kontormæssige Medhjælp.

§ 18.
Regnskabet revideres af 2 Revisorer, der paa en ordinær Generalforsamling vælges for 2 Aar ad Gangen. – Den første afgaar ved Lodtrækning efter 1 Aar. – Regnskabsaaret er Kalenderaaret.

§ 19.
Bestyrelse og Revisorer er ulønnede.

§ 20.
Generalforsamlingen er Selskabets højeste Myndighed. – Den ordinere Generalforsamling afholdes hvert Aar senest i Marts Maaned. – Indvarslingen sker med 8 dages Varsel ved Opslag. – Bestyrelsen, 1 Suppleant og Revisoren vælges, og Regnskabet aflægges. – Generalforsamlingens Beslutningen tages ved simpel Stemmeflerhed, dog kræves til Ændring ag Lovene ¾ af de afgivne Stemmer. - § § 6, 9 og 11 kan dog ikke ændres. – Afstemningen foregaar skriftlig, hvis blot én forlanger det. – Ekstraordinær Generalforsamling afholdes, naar Bestyrelsen eller 10 Medlemmer ønsker det. – Ordinær saavel som ekstraordinær Generalforsamling er beslutningsdygtige, naar mindst 5 Medlemmer er mødt. – Saafremt Generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, kan der umiddelbart efter denne afholde en ny Generalforsamling med Beslutningsdygtighed.

Ekstraordinærer Generalforsamling indkaldes som ordinær Generalforsamling, og i alle Indkaldelser skal Dagsordenen kortelig angivs.

§ 21.
En eventuel Ophævelse af Selskabet efter 30 Aars Forløb betragtes som Lovændring og kræver ¾ af samtlige Interessenters Stemmer.

§ 22.
Generalforsamlingen ledes af en af Forsamlingen valgt Dirigent.

§ 23.
Interessenterne er underkastet de Vilkaar som Amtsraadet til enhver Tid maatte stille som Betingelse for at opnaa kommunal Garanti for Selskabets Gæld. – Bestemmelser i denne Lov, der strider herimod, bortfalder af sig selv.

Saaledes vedtaget paa den stiftende Generalforsamling i Lindbjerg den 5. juni 1942.

Thorup Pallesen Edvard Sørensen
Karl Winther Anders Skipper
Th. Lauritzen P. Clemmesen
Harald Jensen Jens P. Jensen
Søren Jensen Knud Nielsen
Anton Chr. Jensen Søren Kjær
Peder Madsen Chr. R. Madsen
Svend Rasmussen Jens Jensen
Chr. Sørensen Laurits Bjerre
Else Ladekarl Chr. Østergaard
Chr. Madsen Aksel Nielsen
Andreas Thrue M. P. Johansen
Rs.Graves Rasmussen Holger Skovgaard Jensen

 

Den første bestyrelse bestod af:

Th. Pallesen – Karl Winther – Søren Kjær.

Formænd gennem tiderne i Lindbjerg Vandværk

Th. Pallesen 1942
Chr. Østergaard 1948
Knud Nielsen 1952
Knud E. Sørensen 1954
Tane Magnussen 1956
Poul Clemmesen 1958
Kristian Pallesen 1960
Jørgen Sørensen 1962
Sigurt Johansen 1963
Holger Skovgaard Jensen 1969
Bent Mathiesen 1981
Allan Andreasen 1999
Poul Flak 2011


Lidt fra protokollen:

Den 17. juni 1960 blev der afholdt en ekstraordinere generalforsamling hvor det blev vedtaget at lave en ca. 30m2 beholder til råvand.
Pris ca. 5000,- i den pris var medregnet, pumpe og motor til at føre vandet over i hydroforen.
På et bestyrelsmøde den 2. maj 1961 blev man enig om at Jørgen Sørensen skulle have 200 kr. for at afgive grunden til den vandbeholder der er bygget til vandværket. Vandbeholderens indvendige mål er 5,00 m lang 4,12 m bred samt 2,16 m høj, højeste vandstand i beholderen er 1,56 m. Beholderen rumme 32,14 m3 vand.

Udskriv E-mail

© Lindbjerg Vandværk | 8930 Randers NØ | +45 6077 0840 · Mail

Kontakt (it)