Vedtægter for I/S Lindbjerg Vandværk

§ 1 Navn og hjemsted

Selskabet, der er stiftet 5. juni 1942, hvis navn er Lindbjerg Vandværk I/S

Selskabet har hjemsted i Lindbjerg, Randers Kommune.

§ 2 Formål

Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne interessenterne inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulig pris.

§ 3 Medlemmer

Enhver med tinglyst adkomst til fast ejendom i vandværkets forsyningsområde – jf. Kommunens vandforsyningsplan kan indtræde som interessent i selskabet.

Ved indtrædelse som interessent godkendes og accepteres selskabets vedtægter og øvrige forhold.

§ 4 Medlemmernes rettigheder

Interessenterne har ret til at blive forsynet med vand, på de vilkår der er fastsat i regulativ for vandværker i Randers Kommune.

Ethvert medlem har ret til at få udleveret Vedtægter, Takstblad og Regulativ.

§ 5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter interessenterne personligt, direkte og solidarisk.

Interessenterne hæfter indbyrdes i et forhold, der svarer til interessenternes forbrug, de sidste 2 år.

Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet indtræde med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad samt af nærværende vedtægter.

Enhver interessent er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

Selskabet kan over for alle interessenter betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.

§ 6 Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes af interessenten.

§ 7 Levering til ikke-interessenter (købere)

Institutioner – som iflg. deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som iflg. særlige omstændigheder – ikke kan være interessent, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvis dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

§ 8 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinær som ekstraordinær, sker med mindst 8 dages varsel enten ved særskilt meddelelse til hvert enkelt interessent, eller ved annoncering i lokale ugeblad eller avis med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsens formand senest en måned efter regnskabets udløb.

På den ordinære generalforsamling foretages flg.:

  • Valg af stemmetæller, godkendelse af fuldmagt og dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  • Budget for det kommende år (indeværende) forelægges til godkendelse
  • Behandling af indkommende forslag
  • Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  • Valg af regnskabskontrollanter og suppleanter
  • Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 10 af interessenter fremsætter skriftligt forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

§ 9 Stemmeret og afstemninger

Hver interessent har en stemme.

Enhver interessent kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Ingen interessent kan dog udover egen stemme afgive mere end en stemme ved fuldmagt.

Enhver interessent kan kræve skriftlig afstemning.

Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret.

Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Vedtægtsændringer kan dog kun vedtages, når mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for.

§ 10 Bestyrelsen

Vandværkets bestyrelse består af 3 interessenter, valgt blandt interessenterne for 3 år af gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling er et bestyrelsmedlem på valg.

Herudover vælges hvert år 1 suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen indtræder i det afgående medlems valgperiode.

Der vælges 2 regnskabskontrollanter for 2 år ad gangen. 1 på valg hvert år tillige med en suppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.

Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsmedlemmer.

Anlægsvirksomhed der overstiger det vedtagne budget inkl. evt. henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

§ 11 Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden.

Ved formandens forfald tegnes interessentskabet af 2 bestyrelsmedlemmer.

§ 12 Regnskabet

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. - 1. til den 31. - 12.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlig afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Kontrol af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte regnskabskontrollanter.

Årsregnskabet underskrives af regnskabskontrollanterne og bestyrelsen.

§ 13 Opløsning

Opløsning kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

§ 14 Ikrafttræden

Disse vedtægter træder i kraft den 1. - 4. - 1997.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 25. - 3. - 1997.

Således revideret den 13. – 3. – 2012

Kai Blumensaat
Dirigent

Ændringer i § 1 – 4 – 8 - 10 & 14

Udskriv E-mail

© Lindbjerg Vandværk | 8930 Randers NØ | +45 6077 0840 · Mail

Kontakt (it)